(navigation image)
Home Audio Books & Poetry | Community Audio | Computers & Technology | Grateful Dead | Live Music Archive | Music, Arts & Culture | Netlabels | News & Public Affairs | Non-English Audio | Podcasts | Radio Programs | Spirituality & Religion
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload

Listen to audio

item image

Stream (help[help])

VBR M3U
MP3 via M3U

Play / Download (help[help])

VBR ZIP

Ogg Vorbis

All Files: HTTPS Torrent (4/0)
[CC0 1.0 Universal]

Resources

Bookmark

Seven Great Cantors - Selected Prayers

something has gone horribly wrong 8-p
Prefer flash? · Embed · Questions/Feedback?

צד .I‏
‏‏1. והיה באחרית הימים – מרדכי הרשמן
‏2. לאל ברוך – פנחס יסינובסקי
‏3. רזא דשבת – זאוול קורטין
‏4. וכך היה אומר – יוסף רוזנבלט

‏‏‏‏צד .II‏
‏‏5. רבון העולמים – ישראל שור
‏6. וכולם מקבלים עליהם –
‏7. למען ירבו – משה סורקיס
‏8. המעביר בניו –
‏9. ישמחו במלכותך – דוד משה שטינברג

‏‏תפלות נבחרות
‏‏9 תפלות נדירות מבוצעות ע״י 7 חזנים

‏‏1. מרדכי הרשמן (1888–1940) – שמו הלך לפניו כגדול החזנים בדורות האחרונים. נודע לתהלה בכל תפוצות הגולה עוד מתקופת היותו חזן ראשי בבית-הכנסת הגדול שבוילנה (בשנים 1913–1920) – שהיווה בזמנו מוסד מסמיך לגבי חזנים ידועי-שם.
‏בשנת 1920 עבר לארצות-הברית, ומשם סייר תכופות במרכזים היהודיים שבאירופה.
‏קולו הנאה להפליא, הרגש היהודי העמוק והעדין בביצוע התפלה וכשרונו המוסיקלי יצרו לו שם-עולמים.‏
‏2. פנחס יסינובסקי (1886–1954) – במוסיקה הליטורגית היהודית שימש בשלשה כתרים: חזן, מלחין ‏ומשורר.
‏יצירותיו וחדושיו בתפלות-ישראל נתקבלו לרשימת החזנות הקלאסית, והם תופסים מקום-כבוד בבתי-הכנסת גדולים עד ליום מותו.
‏3. זאוול קוורטין (1874–1952) – אחד החזנים הנודעים ביותר שרכש לו שם עולמי. משנת 1903 היה חזן בווינה, ב-1919 עבר לארה״ב ושם תפס מקום מרכזי בעולם החזנות. ב-1925 בא לא״י וזכה לתהלה רבה בתפלתו. הוא נחשב בין טובי המלחינים בחזנות והוציא לאור את ספרו „זמירות זבולון”. בכל הופעותיו הבחינו שומעיו בנימה המיוחדת לו – היא „נימת קוורטין” המהווה אינטרפרטציה לבבית של התפלה.
‏4. יוסף רוזנבלט (1882–1933) – זכה לכנוי „ארי שבחבורה” – בשורת גדולי החזנים בדורות האחרונים. פרסם בדפוס את יצירותיו בספרים „שירי יוסף”, „תפלת יוסף” ו„זמירות יוסף”. שמו יצא לתהלה עקב סגנונו המיוחד המצטיין בלבביות ורבגווניות – נאמנות להבעה המסורתית של התפלה.
‏התחיל בתפלה בציבור עוד בגיל עשר ונודע כילד-פלא בעולם החזנות; קהל חובבי-החזנות התיחס אליו בחיבה ובהערצה עד ליום מותו.
‏5. ישראל שור (1886–1935) מגיל שש-עשרה שימש כחזן בחצרו של הרבי מרימנוב, ובמלאת לו 18 שנה – הוזמן לשמש כחזן בלמברג: במקום קרובו החזן והמלחין המפורסם ברוך שור. עבר דרך-נדודים ארוכה והתפרסם בתפלתו ובנועם קולו בארצות רבות. כחזנים רבים אחרים – הגיע בסוף דרכו לארצות-הברית (בשנת 1924) ושימש כחזן בבתי-כנסת גדולים וידועים.
‏6. משה סורקיס (נולד בשנת 1900) – בקהלות היהודיות בארצות-הברית נודע בכנוי „החזן העיור”. איבד את ראייתו בהיוולדו; ובגיל 3 – התחיל אביו, שהיה מנצח-מקהלות בבתי-הכנסת שברוסיה, ללמדו חזנות. בגיל 10 – החל לתור בערי רוסיה הגדולות ועבר לפני התיבה בבתי-כנסת רבים. הוא נתפרסם בקולו הערב ובאינטרפרטציה הרגשית שבתפלתו, והמונים נהרו להאזין לתפלתו.
‏בשנת 1913 הגיע לארצות-הברית, ושם הוא ממשיך עד היום בהופעותיו כחזן – בעיקר בימים הנוראים – בבתי-כנסת גדולים.
‏7. דוד משה שטינברג (1871–1941) – עבר את בית-היוצר לחזנים דגולים – בהתקבלו כחזן בבית-הכנסת הגדול שבוילנה – במקמו של גרשון סירוטה. דרכו הובילה אותו לבתי-הכנסת הידועים שבאודיסה, לונדון וניו-יורק. התפרסם בכל מקום בנוסח המיוחד שסיגל לעצמו בהבעת תפלתו – נוסח נאמן למסורת ולתרבות מוסיקלית כאחת.

דפוס „הארץ” בע״מ, תל-אביב


This audio is part of the collection: Community Audio
It also belongs to collection:

Keywords: Hazzan; Prayers; Judaism

Creative Commons license: CC0 1.0 Universal


Individual Files

Audio Files VBR MP3 Ogg Vorbis
01 Mordecai Hershman - VeHayah BeAkharit Hayamim 10.1 MB
5.2 MB
02 Pinchas Jassinowsky - LaEl Barukh 4.6 MB
2.2 MB
03 Zevulun Kwartin - Ruzu D'Shabbos 5.3 MB
2.5 MB
04 Josef Rozenblatt - VeKhakh Hayah Omer 4.8 MB
2.3 MB
05 Israel Schorr - Ribon HaOlamim 10.8 MB
5.5 MB
06 Moshe Surkis - VeKhulam Mekablim Aleyhem 5.9 MB
2.9 MB
07 Moshe Surkis - Lema'an Yeravu 5.3 MB
2.5 MB
08 David Moshe Steinberg - Hamavir Bonov 5.7 MB
2.7 MB
09 David Moshe Steinberg - Yism'chu B'Malkhutkha 5.0 MB
2.4 MB
Image Files JPEG JPEG Thumb
IMG_7409.jpg 453.6 KB
5.6 KB
IMG_7410.jpg 504.1 KB
5.0 KB
Information FormatSize
SevenGreatCantors-SelectedPrayers_files.xml Metadata [file]
SevenGreatCantors-SelectedPrayers_meta.xml Metadata 5.8 KB
Other Files Archive BitTorrent
SevenGreatCantors-SelectedPrayers_archive.torrent 8.8 KB

Be the first to write a review
Downloaded 191 times
Reviews